ProfiliBogë - Pejë

Bashkësia lokale Bogë përfshin fshatrat Bogë, Koshutan, Haxhaj, Kuqishtë, Stankaj, Shkrel dhe Dugaiva.

Zgjedhjet janë mbajtur me 24.05.2015 ne shkollën fillore “Bogë’’ ne ora 12:00 numri i pjesëmarrësve te nënshkruar ne lista 168 votues 154 te gjinisë mashkullore dhe rreth 14 te gjinisë femërore, pas numërimit te votave ne kuti kanë qenë 165 vota te vlefshme, kuvendi ka vendosur qe këshilli lokal Bogë ti ketë 9 anëtarë ku nga 20 te propozuar nga kuvendi u zgjedhën  9 anëtarë te këshillit, ne kuvend është konstatuar qe shtatë fshatrat kanë nominuar kandidatet e tyre edhe pasi qe kishte prezent edhe te gjinisë femërore kanë nominuar tre prej tyre te cilat edhe me vote kanë fituar vendet si anëtar te këshillit. Rezultatet janë  komentuar menjëherë aty ne prezencënetepranishmeve.                                          

Kryësuës i këshillit lokal Bogë: Rexhep Kurbogaj - Shkrel Tel:049/593-533

Anëtarët e kshillit lokal Bogë:
1.    Blerta Muriqi - Koshutan - Anëtare
2.    Shqiprim Muriqi - Koshutan - Anëtare
3.    Merita Rexhbogaj - Bogë - Anëtarë
4.    Xhemë Demaj - Bogë - Anëtarë
5.    Demë Salihaj - Koqishtë - Anëtarë
6.    Lavdije Hajdaraj - Dugaivë - Anëtarë
7.    Drilon Kelmendi - Haxhaj - Anëtarë
8.    Muharrem Shabanaj - Stankaj - Anëtarë