U mbajt punëtoria "Roli i gruas në vendimarrje"

OJQ “Syri i Vizionit” në vazhdën e aktiviteteve të projektit “QytetariaAktive”, ka realizuar dhe punëtorinë e përbashkët të grupeve të grave,organizatave joqeveritare, dhe të grupit të gravenga asambleja komunale në komunën e Deçanit.

Qëllimi i kësaj punëtorie të përbashkët ishtehartimi i planit veprues për grupet e grave dhe përkrahjes së prioriteteve tëtyre tek institucionet lokale vendimmarrëse. Trekëndëshi i përbashkët gjatëtakimit kanë dalë me disa nga shqetësimet e grupeve të grave si: Mos ndarjae buxhetit për aktivitetet e grave, mungesë vetëdijesimi tek gratë rrethrëndësisë së pjesëmarrjes së tyre në aktivitetet  për fuqizimin e gruas;

Neglizhenca edhemosgatishmëria e Komunës së Deçanit për fuqizimin e gruas.

 

Po ashtu ato ngatakimi kanë hartuar edhe një listë të rekomandimevedhe veprime të përbashkëta.

Të përkrahenfinanciarisht duke mbuluar të paktën shpenzimet të transportit, me qëllim qëkëto grupe të kenë mundësi të zhvillojnë aktivitete për vetëdijesimin e gruasnë çështje të ndryshme në zonat rurale.

Të bëhet edhe njëfushatë përmes radios rreth mundësisë që do të kenë qytetarët për të qenë mëafër të zgjedhurve të tyre për të shprehur çdo shqetësim, pakënaqësi ose problem.