Mbahen pesë fushata avokuese dhe informuese

Korrik 2021 – Përgjatëmuajit qershor dhe korrik organizata Syri i Vizionit ka mbajtur pesë fushataavokuese dhe informuese me temën “Rritja e pjesmarrjës së grave në këshillalokal”.

Qëllimi i fushataveka qenë informimi dhe avokimi i grupeve të grave lidhur me këshillat lokal,procesin zgjedhor dhe rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre në këto këshilla lokal,përmes të cilave përfshihen edhe në proceset vendimmarrëse duke ndikuar kështunë rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve.

Këto aktivitetekanë ndikuar në rritjen e interesimit të grave për të qenë pjesë e këtyre këshillaveme qëllim të shtyrjes përpara të ëështjeve që i prekin ato drejtpërsëdrejti.

Aktivitete janëzhvilluar nga Syri i Vizionit në kuadër të projektit “Qytetari aktive dhekomuna përgjegjëse në Kosovë”, i cili zbatohet në partneritet me CommunicationFor Social Development, EC Ma Ndryshe dhe Democracy Plus të cilat kanë lidhuraleancë për këtë program i cili mbështetet financiarisht nga Olof PalmeInternational Center. Programi synon përfshirjen dhe pjesëmarrjen sa më tëgjerë të qytetarëve në vendimmarrje.