Si të jem qytetar aktiv?

Si të jem qytetar aktiv?


Individi:
Bashkëngjitu në ndonjë aktivitet ose grup që është duke punuar përtëpërmirësuar komunitetin tuaj ose që është duke trajtuar ndonjëçështje kombëtareose ndërkombëtare.

Biznesi:
Zhvillo ndonjë program formal për mbështetje inicitativave
Mbështet projektet e komunitetit ose aktivitetet vullnetare
Lejo stafin t’u bashkëngjiten  organizatave të ndryshme
Mirato sisteme të akreditimit dhe njohjes

Mediat
Promovo  ndërgjegjësimin e aktiviteteve të komunitetit duke u bërë atyrembulimin më të madh medial lokal dhe kombëtar
Eksploro mënyra të reja të lidhjes së komuniteteve

Qeveria :
Promovoni qytetarinë aktive dhe punoni me qytetarë aktivë.
Përforconi etikën e shërbimit publik.
Promovoni skema të sigurimit në grup.
Ofroni ndihmë për të mbuluar koston e takimeve.
Mbështetni trajnimet në nivel kombëtar dhe lokal.
Ofroni skema time off.
Njihni aktivitet vullnetare dhe aktivitetet në komunitet gjatë aplikimeve përpunë.
Paraqisni një temë të aktivizimit qytetar kombëtar çdo vit.
Paraqisni çmime kombëtare presidenciale për të njohur kontributin e shquar nëjetën qytetare.
Eksploroni mënyra të reja të lidhjes së komuniteteve.
Përfshini qytetarinë në planprogramin shkollor.