Këshillat lokalë aktivë në përfaqësimin e komuniteteve të tyre