Prioritetet e këshillave lokalë në Deçan për fuqizimin e qytetarisë aktive