O Nama

Projekat “Aktivno Građanstvo” se implementira od ne-vladine organizacije “Syri i Vizionit” i ima za cilj jedan opšti angažman građana Kosova kako bi bili deo odlučivanja. On je započet sa implementiranjem od januara 2012 godine, i u prvoj godini je usredsređen na dva regiona na Kosovu (to su Peć i Prizren) a koji obuhvataju 11 opština.

Objektivi na koja je fokusiran projekat, su:

•    Podsticaj građanskih inicijativa, podržavajući početne ideje pojedinaca, ne-formalnih grupa, organizacija iz zajednice i drugih grupa civilnog društva na Kosovu
•    Podizanje kapaciteta kod pojedinaca i grupa za advokaciju (zastupanje/zalaganje) i preduzimanje akcija za poboljšanje njihovog stanja, posebno grupa iz ruralnih područja, omladine, žena i marginalizovanih zajednica.
•    Stavljanje u funkcioju jedne pomoćne kancelarije koja će tretirati inicijative i potrebe interesnih grupa
•    Otvaranje jedne online komunikacije za razgovor o zajedničkim inicijativama

Radni cilj kom se teži ovim projektom su pojedinci koji preduzimaju inicijative, ne-formalne grupe, grupe skupljene Ad-hoc za neki cilj, organizacije iz zajednice, NVO-i, ostale grupe civilnog društva sa kojima će se iznaći put zajedničkog delovanja sa lokalnim i centralnim institucijama, biznisima, donatorima i drugim institucijama.

Unutar objektiva obuhvaćene su aktivnosti kao: Neposredni sastanci sa građaninom, formiranje fokus grupa, izgradnja jednog zajedničkog delovanja po mesnim zajednicama i opštinama, zajednički sastanci zajednice sa institucijama, tehnička podrška akcijama koje preduzima zajednica, treninzi, administrativna podrška za delovanje grupa, razmene iskustva, pomoć oko funkcionalizovanja grupa, zajedničko delovanje sa ostalim akterima kao institucije, donatorima, biznisom, i drugima.

Projekat je pilot projekat koji se sprovodi u pet mesnih zajednica u regionima Peći i Prizrena, ali će uticati u stimulisanju ostalih grupa kako bi se organizovale da utiču na donošenju odluka. Tako da će projekat u potpunosti uticati kod građana. Takođe, lokalne institucije će biti veoma važan partner tokom projekta, projekat će uticati da opštinski zvaničnici podignu nivo transparentnosti posredstvom sastanaka sa građanima, kao i porast njihove efikasnosti u uključivanju građana u odlučivanje.

Budući da jedan značajan deo kompetencija još uvek nije prebačen sa centralnog na lokalni nivo, biće i inicijativa koje će poteći direktno od samih ciljnih grupa kako bi uticale i na centralni nivo. Posredstvom vezne kancelarije kojom “Syri i Vizionit” koordinira omogućit će se da odbornici opština koje su obuhvaćene projektom preuzmu teret da predloge i ideje koje dolaze iz njihovih zona predstave i na nacionalnom nivou.

Ova web-stranica projekta će obuhvatiti sve akcije i to će biti most povezivanja za dostizanje cilja i obuhvatanje jedne šire grupe ljudstva i grupa u ovoj platformi. Ovo će uticati na podstrek za delovanje i jačanje akcija, imajući za osnovu građanina u odlučivanju, na relaciji delovanja odozdo prema gore.