Përfshirja e këshillave në takimet publike dhe përgjegjësia e institucioneve ndaj tyre