Obuhvatanje savjeta na javnim skupovima i odgovornost institucija nad njima

Orahovac, 21 septembar – Održan je sastanak sa predsednicima lokalnih saveta “Obuhvatanje savjeta na javnim skupovima i odgovornos institucija spram njih”, ovaj sastanak je održan u okviru projekta za osnaživanje Aktivnog Građanstva na Kosovu.
Na ovom sastanku je diskutovano sa predsednicima saveta o tome koliko su obuhvaćeni javnim skupovima za budžet i planiranje za sljedeću godinu kao i godine koje slijede te koliko su zadovoljni odgovorima i odgovornostima institucija spram njih.
Po stavovima predsjednika lokalnih savjeta, investicije u njihovoj opštini orjentišu se na one lokacije gdje im je političko glasačko tijelo kao i na onim mjestima otkuda dolaze opštinski službenici. Investicije od strane opštine nisu puno u skladu sa procentom poreskih platiša i doprinositelja koji sačinjavaju opštinski budžet.
Sastanak je organiziran u okviru projekta “Aktivno Građanstvo”, koji ima za cilj razvoj aktivnog građANSTVA NA Kosovu, a koji se realizira evo već nekoliko godina u region Peći i Prizrena od NVO-a “Syri i Vizionit” a uz podršku organizacije Olof Palme International Center.