Podizanje svijesti radnika za njihova prava i njihovo registrovanje u sindikatima

Peć, 31 maj – Održana je konferencija “Podizanje svijesti radnika za njihova prava i njihovo učlanjivanje u sindikate”, što je imalo za cilj predstavljanje izvještaja proizašlog iz istraživanja a koje je relizirano u opštini Peć, sa radnicima zaposlenim u privatnim poduzećima kao i u javnom sektoru.
Na ovoj konferenciji osim prezentiranja zivještaja koji je proizašao iz istraživanja, diskutovano je sa nadležnim institucijama, sindikatima, organizacijama civilnog društva, predsjednicima lokalnih savjeta i građanima o koracimakoje treba poduzeti na sprovođenju zakona o radu i poštivanju prava radnika na svojim mjesstima kao i o značaju registrovanja/udruživanja u sindikate.
Tokom konferencije su raspravljane još neke tačke koje su važne a koje su proizašle iz istraživanja, kao što su: upoznavanje sa zakonom o radu, ugovorima, satnici radnog vremena, bezbjednosti na random mjestu, godišnji odmori, nejednako tretiranje, podrška od strane vlade, zdravstveno osiguranje i uključivanje u sindikate.
Učesnici na konferenciji su se usaglasili da ne čine koliko je potrebno na zaštiti radničkih prava, a također ni radnici ne iniciraju slučajve kršenja njihovih prava, zato što puno ne vjeruju vladi ali ni na podršku od strane sindikata. Također, uočava se kao veoma potrebno sprovođenje podizanja svijesti građanstva i radnika u oba sektora o Zakonu o radu i o pravima koja garantira ovaj zakon, kao i važnost uloge i funkcioniranja sindikata.
Konferencija je organizirana u okviru projekta “Aktivno Građanstvo”, koje ima za cilj razvoj i unaprijeđenje aktivnog građanstva na Kosovu, a koji se realizira već nekoliko godina u regionima Peći i Prizrena od strane ovdašnje NVO “Syri i Vizionit” a uz podršku od organizacije Olof Palme International Center.