Aktivno građanstvo izazov za opštinsku Vladu

Priština - 19 decembar – Nevladina organizacija Syri i Vizionit iz Peći je u četvrtak održala konferenciju na temi “Aktivno Građanstvo” gde je objavila i jedan sveobuhvatni izveštaj o radu kojim je dosta odradila na jačanju aktivnog građanstva. Konferencija je održana u Prištini, gdje su učestvovali predstavnici MALV-a, Kosovske asocijacije opština, Opštine dukađinske regije, civilno društvo i predstavnici sela i naselja opština iz regiona Peći i Prizrena.

“Kosovu treba građanski aktivizam i svi moramo raditi što više kako bi stvorili mogućnost i više prostora građanima kako bi bili deo procesa odlučivanja i za adresiranje njihovih problematika kod institucija na lokalnom i centralnom nivou. I ako se radi u tom pravcu još uvek to ostaje jedan ozbiljan izazov za institucije lokalnog i centralnog nivoa”, rekla je Vlora Latifi iz NVO-a Syri i Vizionit.

Na drugoj strani, Lumnije Demi, direktorica kancelarije za odnose sa javnošću u Ministarstvu Administracije i Lokalne Vlasti je rekla da “opštine imaju sve zakonske mehanizme za njihovu podršku kako bi uredile njihovu saradnju kao opština sa liderima sela i urbanih naselja, da bi bili transparentniji i više odgovrniji polažući račune o radu nad svojim građanima, ali i pored svega tu je bilo nekog zaostajanja”.

“Učešće građana u procesu odlučivanja je bilo veoma malo za šta smo vam kao ministarstvo preporučili da kao opštine stvorite mehanizme podsticaja za učešće građanstva ili javnosti u odlučivanju” dodala je ona.
U međuvremenu, prisutni opštinski zvaničnici na ovom sastanku su se složili sa procenama ministarstva i učesnicima na ovom sastanku da učešće građana jeste malobrojno kod donošenja odluka. Međutim, što se tiče opštinskih pravilnika za saradnju među opštinama sa predstavnicima sela i urbanih naselja, oni su izrazili svoju uznemirenost da i tamo gde im je odobreno u nekoliko opština, ti pravilnici se nemogu sprovesti u potpunosti.

“Mi kao opština Klina još uvek nismo usvojili taj pravilnik pošto predsednicima koji su izabrani u selima i naseljima treba izvršit neku vrstu plaćanja ili stimulacije za njihov angažman kako bi bili aktivni”, naglasio je Ali Shala iz opštinske pravne kancelarije u Klini.

Opštinski službenici prisutni na ovom sastanku su tražili od MALV-a da zatraži Ministarstvu za Ekonomiju i Finansije izradu jedne budžetske linije kako bi opštinama bilo omogućeno da stimulišu ili plate predstavnike ili izabrane predstavnike lokalnih odbora.

S’ druge strane od civilnog društva i nekoliko predstavnika sela i urbanih naselja je rečeno da svakako trebaju biti stimulisani ovi lideri tj predstavnici, jer sada baš niko ne želi da daje volonterski doprinos, ali da bi imali jedno aktivno građanstvo i aktivne lidere koji pravovremeno adresiraju svoje problematike kod institucija onda ih treba platit ili na bilo koji način stimulisati za rad.

Shqipe Arifaj iz Asociacije Opština je rekla da je opštinama ponuđen nacrt-pravilnika i to dovršen kojim se direktno povezuje građanin sa opštinom, no većina ga još uvek nije usvojila.“Mi kao asocijacija opština stalno nudimo treninge za službenike kako bi ih osposobili podizanjem svesti o važnoj ulozi obuhvatanja i sardnjom opštine sa građaninom kao i sa civilnim društvom na način da opštine budu transparentnije i što odgovornije”, dodala je Arifaj.

Predstavnici sela i naselja u nekoliko opština su rekli da opštine i druge institucije trebaju biti što bliže građaninu bilo da se radi o pružanju informacija a isto tako i pružanjem ostalih namenskih usluga.

“Opštine moraju što više biti na terenu, da razgovaraju sa građanima u onim zonama gde oni žive. Ne baš uvek da moramo mi građani ići u opštinu. Treba iznaći formu da se stimulišemo kako bi i mi kao predstavnici na vreme predstavili probleme sa kojima se suočavamo”, izjasnio se Sejdi Baleci iz sela Grabanica kod Kline.

Na kraju konferencije su proizašle i neke preporuke:

•    Opštine trebaju povećati komunikaciju sa građanima posredstvom javnih saopštenja, redovnih sastanaka pa svakako i posredstvom medija,
•    Ministarstvo Finansija u saradnji sa MALV-a i opštine da stvore sredstva za stimulisanje predsednika lokalnih odbora,
•    Institucije trebaju pružiti što više prostora i da stvaraju posebne politike za jačanje i obuhvatanje žena u odlučivanju.